a. Pemeriksaan umum:

1. EKG
2. Bedah minor
3. Khitan

b. Poli KIA

1. USG