DATA 10 BESAR PENYAKIT

1. Hipertensi
2. Myalgia
3. Dyspepsia
4. DM
5. Asma
6. Common Cold
7. PPOK
8. Mio Cardiac Infractin
9. Kolestero
10. Cepalgia